Niniejsza Polityka prywatności flebogrif.pl, dalej Polityka została przygotowana w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady funkcjonowania strony internetowej flebogrif.pl należącej do Spółki Balton Sp. z o. o.

Informacje ogólne

 1. Administratorem strony jest Balton Sp. z o. o. – dalej jako Spółka, z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 7/14, 00-496 Warszawa.
 2. Kontakt z nami możliwy jest pod adresem balton@balton.pl lub telefonicznie pod numerem +48 22 597 44 00.
 3. Strona internetowa flebogrif.pl, dalej Strona jest chroniona przepisami prawa, w szczególności Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000r. Nr 80 Poz. 904 z późn. zm.) i  Ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 1993 Nr 47 Poz. 211 z późn. zm.)
 4. Spółki, ani autorzy zamieszczanych na Stronie utworów graficznych oraz treści, dalej Treści nie wyrażają zgody na ich jakąkolwiek publikację lub modyfikację w jakikolwiek sposób, w tym m.in. w wydawnictwach, publikacjach, prezentacjach, stronach internetowych bez ich pisemnej zgody.
 5. W przypadku bezprawnego wykorzystywania Treści (bez względu na to, czy działania związane z wykorzystaniem Treści miały charakter komercyjny, czy też niekomercyjny), w stosunku do naruszających zostaną podjęte środki prawne przewidziane m.in. w ustawie o ochronie praw autorskich i prawach pokrewnych.
 6. Użytkownik Strony ma prawo do korzystania z Treści zamieszczonego na Stronie, pod warunkiem nienaruszania praw autorskich.
 7. W ograniczonym zakresie możemy zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies znajdujących się na Stronie. Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania Strony. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić m.in.: utrzymanie sesji użytkownika, zapisanie stanu sesji użytkownika, przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu, przywrócenie sesji użytkownika, sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo, umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja „zapamiętaj mnie”). Spółka korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach: monitorowanie ruchu na Stronie, zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, badanie zapisów na newslettery.
 8. Jednocześnie informujemy, iż zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się, aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
 9. Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Spółkę lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Spółka zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez Stronę mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach może wiązać się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z danych funkcjonalności.
 10. Zbieramy informacje dotyczące korzystania ze Strony przez jej użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności Strony. Zestawienia te nie zawierają żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego Użytkownika Strony.
 11. Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego Użytkownika Strony na żądanie uprawnionych do tego – w oparciu obowiązujące przepisy prawne – organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
 12. Informacje, które gromadzimy w związku z korzystaniem ze Strony mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.
 13. Oferta handlowa przedstawiona na Stronie nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego. Strona ma charakter wyłącznie informacyjny.
 14. Do wszelkich kwestii nieuregulowanych w niniejszym Polityce mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

Ochrona danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), a także na podstawie innych przepisów regulujących ochronę danych osobowych osób fizycznych.
 2. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na stronie flebogrif.pl oraz w sposób bezpośredni obejmujące m.in. takie informacje takie jak: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, adres e -mail, adres www oraz nazwę firmy, służą tylko do identyfikacji Klienta, nawiązania z nimi kontaktu handlowego, przekazania Klientowi materiałów przygotowanych przez Spółkę, prowadzenia negocjacji handlowych z Klientem i ewentualnie zawarcia oraz realizacji umowy. Jeżeli Klient wyrazi na to zgodę, to przekazane przez niego dane osobowe, będą wykorzystywane przez Spółkę w celach marketingowych własnych produktów i usług lub marketingu produktów i usług podmiotów trzecich.
 3. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone stronie flebogrif.pl, będą przetwarzane przez Spółkę przez czas niezbędny do przekazania Klientom odpowiedzi na pytania, darmowych materiałów czy wyceny usług Spółki, przez czas trwania negocjacji  handlowych zmierzających do podpisania umowy (nie dłużej jednak niż przez rok od dnia otrzymania przez Klienta oferty handlowej), a dalej przez czas wykonania umowy czy realizacji usługi, a także przez czas, w którym Spółka jest obowiązana do przechowywania dokumentów sprzedaży.
 4. Dane osobowe zbierane poprzez wszelkiego rodzaju formularze zamieszczone na stronie internetowej flebogrif.pl są przetwarzane na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.
 5. W każdym czasie zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być przez Klientów Spółki cofnięta. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych dokonanych przez Spółkę na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 6. Cofnięcie zgody może nastąpić poprzez wysłanie przez Państwa na adres e-mail: balton@balton.pl stosownego oświadczenia.
 7. Kategoriami odbiorców, którym dane osobowe Klientów Spółki mogą zostać ujawnione są: pracownicy, współpracownicy Spółki, tacy jak firmy informatyczne, firmy serwisowe w zakresie programów komputerowych, kancelarie prawne, krajowe rejestry długów. Wszystkie te osoby zostały przeszkolone przez Spółkę w zakresie należytego przetwarzania danych osobowych i zobowiązały się do ich przetwarzania w sposób gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa tych danych.
 8. Spółka nie przekazuje i nie będzie przekazywała Państwa danych do odbiorców w państwach trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 9. Spółka przetwarza dane osobowe Klientów za pomocą systemów komputerowych i oprogramowania zapewniającego bezpieczeństwo przetwarzania tych danych osobowych na najwyższym poziomie. Spółka przetwarza dane osobowe swoich Klientów poza systemem informatycznym przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 11. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo dno wniesienia sprzeciwu od przetwarzania swoich danych przez Spółkę. Sprzeciw powinien być wniesiony na adres e-mail Inspektora Ochrony Danych powołanego przez Spółkę iodo@balton.pl lub listownie na adres: Balton Sp. z o. o., ul. Modlińska 294, 03-152 Warszawa.
 12. Gdy osoba, której dane dotyczą uzna, że przetwarzanie przez Spółkę jej danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 13. W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych, Spółka bez zbędnej zwłoki w miarę możliwości, nie później niż w terminie 72 godzin po stwierdzeniu naruszenia – zgłasza je organowi nadzorczemu (Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych, a po 25 maja 2018 r. Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych), chyba że jest mało prawdopodobne, by naruszenie to skutkowało ryzykiem naruszenia praw lub wolności osób fizycznych. Do zgłoszenia przekazanego organowi nadzorczemu po upływie 72 godzin, Spółka dołącza wyjaśnienie przyczyn opóźnienia.Jeżeli naruszenie ochrony danych osobowych może powodować wysokie ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych, Spółka bez zbędnej zwłoki zawiadamia osobę, której dane dotyczą, o takim naruszeniu.

Spółka zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt ze Spółką pod adresem e -mail: balton@balton.pl.